Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

Chuyển đổi phiên bản ISO 50001:2019

Giống như tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý, xem xét lại các tiêu chuẩn ISO 50001: 2011 đã được tiến hành vào năm 2016, năm năm sau khi nó được công bố để xem xét nó cho phù hợp. ISO xem xét tiêu chuẩn và quyết định cập nhật tiêu chuẩn để phù hợp với các Phụ lục SL và cấu trúc cao cấp của nó. Một cuộc họp đã được tổ chức tại Stockholm vào tháng 6 năm 2016, nơi ISO thành lập một Ủy ban kỹ thuật mới, TC 301, để phát triển các hệ thống quản lý năng lượng tiêu chuẩn mới. TC 301 hiện đang làm việc về Dự thảo Ủy ban tiêu chuẩn với các phiên bản cuối cùng dự kiến ​​phát hành vào tháng Giêng năm 2019 (Tham khảo http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=69426). Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ thảo luận về những tác động dự kiến ​​của việc áp dụng Phụ lục SL về tiêu chuẩn ISO 50001.

Phụ lục SL đã được phát triển để đảm bảo rằng tất cả sửa đổi (sau năm 2012)
của các tiêu chuẩn hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO mới (MSS) sẽ chia sẻ một định dạng phổ thông, không phân biệt các chuyên ngành cụ thể mà chúng liên quan, chẳng hạn như năng lượng, chất lượng và môi trường. Phụ lục SL vạch ra một cấu trúc cao cấp, văn bản cốt lõi giống hệt nhau, và thuật ngữ phổ biến và các định nghĩa cốt lõi. Cấu trúc mới này có nghĩa là ngay cả khi yêu cầu có thay đổi lớn giữa ISO 50001: 2011 và ISO 50001: 2019, chúng thường được tìm thấy dưới một tiêu đề điều khoản hoặc tiểu khoản mới, để phù hợp với cấu trúc mới.

Có những yêu cầu chung quy định của Phụ lục SL cho phép nhà văn tiêu chuẩn hệ thống quản lý (TC 301) để tập trung thời gian và nỗ lực của họ trên chỉ phát triển các yêu cầu kỷ luật cụ thể.

Phụ lục SL cho phép thực hiện dễ dàng và tích hợp nhiều hệ thống quản lý (ví dụ như quản lý năng lượng, quản lý môi trường, quản lý sức khỏe và an toàn, quản lý chất lượng vv) như là tiêu chuẩn này có một cấu trúc giống hệt nhau và yêu cầu cốt lõi giống hệt nhau. Điều này sẽ đơn giản hóa việc thực hiện và duy trì trên-đi của hệ thống như vậy.

Áp dụng một cấu trúc mới với các hệ thống quản lý thông qua Phụ lục SL có thể dẫn đến những thách thức ban đầu, cho đến khi những người chịu trách nhiệm thực hiện và duy trì tiêu chuẩn ISO 50001 điều chỉnh các yêu cầu mới được nêu trong tiêu chuẩn ISO 50001: 2019.

Đối với tổ chức, người hiện đang có các
yêu cầu của ISO 50001: 2011 làm cơ sở trong toàn bộ quá trình hoạt động quản lý năng lượng của họ, việc chuyển đổi sang các tiêu chuẩn mới khá đơn giản. Tuy nhiên, tổ chức chỉ được phù hợp với các yêu cầu nêu trong các tiêu chuẩn hiện hành, sẽ phải đối mặt với một thách thức đáng kể để đáp ứng các yêu cầu nêu trong các tiêu chuẩn mới, đáng chú ý nhất liên quan đến văn hóa và cách tiếp cận của tổ chức để quản lý hệ thống. Ví dụ, quản lý hàng đầu sẽ được yêu cầu có một trách nhiệm nhiều hơn về cách tiếp cận trong các phiên bản mới hơn để đảm bảo sự phù hợp của EnMS.

Những thay đổi trong tiêu chuẩn ISO 50001: 2019 là tổ chức sẽ cần phải xem xét và khi cần thiết làm mới nền văn hóa hiện tại của họ. Các hành vi của các bên quan tâm liên quan đến EnMS, bao gồm cả những hoạt động ở cấp cao nhất sẽ được kiểm soát kỹ lưỡng. Ví dụ: Phải tính toán và xác định được tiết kiệm năng lượng khi áp dụng EnMS theo ISO 50047 : 2016.

Một bản tóm tắt của những thay đổi chủ yếu là kết quả của việc chuyển đổi từ tiêu chuẩn ISO 50001: 2011 sang ISO 50001: 2019 được nêu dưới đây:

Bối cảnh của tổ chức (khoản 4)

Điều này đòi hỏi tổ chức để xác định bất kỳ vấn đề bên ngoài và nội bộ có khả năng ảnh hưởng đến khả năng của EnMS của họ để cung cấp các cải tiến hiệu suất năng lượng. Tổ chức này cũng phải xác định nhu cầu có liên quan và kỳ vọng của các bên liên quan có liên quan của họ - tức là những cá nhân và tổ chức có thể ảnh hưởng, bị ảnh hưởng bởi, hoặc tự cảm thấy mình bị ảnh hưởng bởi các quyết định hoặc các hoạt động của tổ chức.

Lãnh Đạo (khoản 5)

hiện quản lý đầu phải chứng minh rằng họ tham gia vào các hoạt động EnMS trọng hơn là chỉ đơn giản là đảm bảo rằng các hoạt động xảy ra. Điều này đòi hỏi quản lý hàng đầu để tích cực tham gia trực tiếp với các hoạt động của EnMS và chịu trách nhiệm về kết quả của nó. Tài liệu tham khảo đến vai trò của "người đại diện quản lý" được loại bỏ trong một nỗ lực để củng cố các yêu cầu để xem EnMS tích hợp vào các quá trình chiến lược và hoạt động ', chứ không phải là nó được hoạt động như một hệ thống độc lập, với một cơ cấu quản lý riêng biệt và quy trình.

Tư duy dựa trên Rủi ro (khoản 6)

Các tổ chức phải chứng minh rằng họ đã xác định, xem xét và khi cần thiết, hành động để giải quyết bất kỳ rủi ro và cơ hội có thể tác động (hoặc tích cực hoặc tiêu cực) khả năng EnMS' của họ để cung cấp các cải tiến hiệu suất năng lượng.

Ngoài ra, tài liệu tham khảo để 'hành động phòng ngừa' đã được gỡ bỏ từ các tiêu chuẩn, tuy nhiên khái niệm cốt lõi của việc xác định và giải quyết các sự không phù hợp tiềm năng trước khi chúng xảy ra vẫn còn nguyên vẹn.

Truyền thông (khoản 7)

Truyền thông với các bên liên quan đóng một vai trò quan trọng trong một EnMS hiệu quả. Các tổ chức cần phải đảm bảo rằng các thông tin được cung cấp cả trong nội bộ và bên ngoài là phù hợp với các thông tin được tạo ra bởi EnMS.

Cải
tiến (khoản 10)

Như trong các tiêu chuẩn hiện hành, các tổ chức đã được yêu cầu để cải thiện EnMS của họ và hiệu suất năng lượng của họ. Bây giờ trong các tiêu chuẩn đề xuất họ được yêu cầu để cải thiện sự phù hợp, đầy đủ và hiệu quả của EnMS. Điều này có thể đạt được bằng cách thực hiện các cơ hội tiết kiệm năng lượng, xem xét các kết quả phân tích và đánh giá, kết quả đầu ra đánh giá quản lý, sử dụng các chính sách năng lượng, mục tiêu năng lượng, xem xét các kết quả phân tích và đánh giá, kết quả kiểm toán, hành động khắc phục và đánh giá quản lý.

Thuật ngữ (khoản 3)

Điều khoản này có chứa các điều khoản và nghĩa được sử dụng trong tiêu chuẩn, bất kể họ đến từ Phụ lục SL hoặc đã được thêm bởi TC 301.
Định nghĩa mới từ Phụ lục SL bao gồm, ví dụ:

   •
Cải tiến liên tục cải tiến - hoạt động định kỳ để nâng cao hiệu suất
   • 
Ghi thông tin - thông tin cần phải được kiểm soát và duy trì bởi một tổ chức và môi trường mà trên đó nó được chứa
    •
Rủi ro - Ảnh hưởng của sự không chắc chắn


Thông tin tài liệu (khoản 4-10)

Tài liệu tham khảo cho các yêu cầu đối với các tài liệu và hồ sơ đã được thay thế bằng thuật ngữ "thông tin dạng văn bản", mà phải được "duy trì" trong trường hợp các văn bản và "giữ lại" trong trường hợp của hồ sơ.

 Có những thay đổi không liên quan đến cấu trúc khác được đề xuất cho phiên bản mới của tiêu chuẩn cũng có, chủ đề nêu trong cuộc họp Stockholm bao gồm:

 
Định nghĩa về hiệu suất năng lượng, liên quan đến những cải thiện về năng lượng "sử dụng" từ các định nghĩa hiện việc sử dụng các công nghệ năng lượng tái tạo và các biện pháp để giảm thiểu khí nhà kính có thể được coi là cải tiến hiệu suất năng lượng thuật ngữ liên quan đến việc xem xét năng lượng và cách này là khác nhau từ các kiểm toán năng lượng liên kết với các chuẩn mực kiểm toán như ISO 50002.

ISO 50001 đã được chứng minh là một tiêu chuẩn phổ biến với mức tăng 77% trong các tổ chức đạt được trên toàn cầu công nhận tiêu chuẩn này trong năm 2015. Sửa đổi, bao gồm các Phụ lục SL trong tiêu chuẩn này sẽ đảm bảo rằng các lợi ích tương tự thu được của năm 2015 sửa đổi của tiêu chuẩn ISO 14001 và ISO 9001 cũng sẽ được thu được cho các hệ thống quản lý năng lượng.

Điều quan trọng cần lưu ý là các tiêu chuẩn hiện nay là tại Uỷ ban Dự thảo và những thay đổi đáng kể nội dung của nó vẫn có thể được thực hiện tại thời điểm này. Nếu bạn muốn có
ý kiến của mình cho tiêu chuẩn này đang được phát triển, xin vui lòng liên hệ với các tiêu chuẩn quốc gia của bạn.
Chúng tôi sẽ theo dõi tiến trình các bản sửa đổi của tiêu chuẩn ISO 50001 cho đến khi nó được phát hành và
mong nhận được góp ý nhiều hơn về điều này khi có sự phát triển đáng kể xảy ra.


Quá trình chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 50001 : 2019 theo tiến trình dưới đây: 

Xin vui lòng bình luận bên dưới để cho chúng tôi biết những gì bạn nghĩ rằng nên thay đổi trong tiêu chuẩn ISO 50001: 2011 và ISO/CD 50001 : 2019 dưới đây:

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

Năng lượng là một rủi ro kinh doanh - Quản lý hiệu quả và lợi ích thông qua các tiêu chuẩn ISO 50001


Biến đổi khí hậu đang là một thách thức ngự trị trong tâm trí và trái tim của cả thế giới chúng ta, để đạt được các mục tiêu phát thải Kyoto. Hiệu quả năng lượng được chấp nhận rộng rãi như là cách hiệu quả nhất để đạt được các mục tiêu này. Tại châu Âu, các chương trình mua bán phát thải, Hiệu suất Năng lượng Xây dựng và các Chỉ thị hiệu quả năng lượng là trọng tâm của chính sách của EU nhằm khuyến khích và thúc đẩy nhận thức và đầu tư hiệu quả năng lượng. Tại Việt Nam tác động của Biến đổi khí hậu đã trở thành một vấn đề cấp bách hơn bao giờ hết và đòi hỏi chúng ta đã có chương trình ứng phó với biến đổi khi hậu, trong chương trình tổng thể này thì Hiệu suất Năng lượng Xây dựng và các Chỉ thị hiệu quả năng lượng đã được Luật hóa năm 2011 bởi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trong đó Quản lý năng lượng được thể chế hóa đối với các Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Để quản lý năng lượng thành công Doanh nghiệp buộc phải lựạ chọn các cơ hội cải tiến hiệu suất năng lượng dựa trên một Hệ thống quản lý năng lượng EnMS

Quản lý năng lượng là
một quản lý rủi ro kinh doanh và trong môi trường kinh doanh hiện tại, rõ ràng là năng lượng đưa ra một số rủi ro đối với bất kỳ tổ chức nào. Những dao động từ sự không chắc chắn xung quanh giá năng lượng, an ninh cung cấp, sức ép ngày càng tăng của pháp luật về biến đổi khí hậu thông qua các đnh hướng tương lai của thị trường cổ phiếu của tổ chức và khả năng phát triển tổng thể.

Do đó quản lý hiệu quả năng lượng là một vấn đề rất quan trọng cho sự thành công của bất kỳ doanh nghiệp và được liên kết với cách tiếp cận của tổ chức để quản lý rủi ro. Đối với nhiều người, câu trả lời là việc thực hiện một hệ thống quản lý năng lượng (EnMS), một khuôn khổ cho việc quản lý hệ thống năng lượng
dựa trên ISO 50001.

Sự kiện này sẽ giúp các doanh nghiệp của tất cả các loại và kích cỡ để phát triển một sự hiểu biết về các kỹ năng liên quan đến năng lượng và chuyên môn cần thiết để thiết lập và thực hiện hệ thống quản lý năng lượng phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001.


Trong suất chiều dài ngắn ngủi từ khi ra đời cho đến nay bản thân tiêu chuẩn ISO 50001 mang trong mình cấu trúc MSS (Management System Standar) đến năm 2015 khi mà các phiên bản mới của tiếu chuẩn ISO 9001: 2015 và ISO 14001 : 2015 ra đời với cấu trúc mới Aneex SL (theo MSS) và tiếp cận dựa trên rủi ro thì Quản lý năng lượng là một quản lý rủi ro kinh doanh được chứng minh trong thực tiễn áp dụng. Thật vậy:

ISO 50001: 2011 là tiêu chuẩn quốc tế mới đã được viết để giúp các tổ chức khu vực công và tư nhân của tất cả các kích cỡ để tích hợp chăn năng lượng tốt vào thực tiễn quản lý mỗi ngày.
Không có yêu cầu về tiêu chuẩn này được xác nhận từ bên ngoài, vì nó được thiết kế cho các tổ chức để sử dụng nội bộ như là một công cụ tiết kiệm năng lượng và nó sử dụng bộ khung tiêu chuẩn ISO đã cố gắng và thử nghiệm cho phép nó dễ dàng được tích hợp với các hệ thống quản lý môi trường hiện tại như như ISO 14001. ISO 50001: 2011 sử dụng một cách tiếp cận có hệ thống và chi tiết để xác định và kiểm soát tiêu thụ năng lượng như một kết quả trực tiếp, nó có thể dẫn đến những lợi ích đáng kể cho các tổ chức áp dụng nó.

Các lợi ích kinh doanh là gì?

Tăng lợi nhuận 

ISO 50001 sẽ giúp các tổ chức hiểu nơi và khi năng lượng đang được sử dụng, sau đó khuyến khích một phân tích từng bước của các dữ liệu mà làm nổi bật các cơ hội tiết kiệm năng lượng. Điều này dẫn trực tiếp để tiết kiệm chi phí. Một nghiên cứu của Bộ Năng Lượng Mỹ nghiên cứu thí điểm các công ty thực hiện chương trình tiết kiệm năng lượng theo SEP (Superior Energy Performance/Global Superior Energy) từ giữa năm 2008 đến 2010 (trước thời điểm ban hành tiêu chuẩn ISO 50001) cho thấy rằng năng lượng tiết kiệm đạt được từ 6,5% đến 17% đã đạt được mà không có bất kỳ chi phí vốn đáng kể nào.

Quản lý hiệu quả Rủi ro trong kinh doanh

ISO 50001 đảm bảo rằng một tổ chức giảm thiểu chi phí năng lượng của mình. Vì chi phí năng lượng được dự kiến ​​sẽ tăng nhanh hơn so với tỷ lệ lạm phát này sẽ
chứng minh giúp cho tương lai các tổ chức chống lại tăng giá có khả năng gây tổn hại.


ISO 50001 khuyến khích một tổ chức tập trung vào tiêu thụ năng lượng trong chuỗi cung ứng của họ. Điều này góp phần hướng tới khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, giúp bảo vệ các tổ chức chống mất mát của vật liệu và dịch vụ do chi phí năng lượng không bền vững quan trọng và cũng hoạt động như một van điều tiết về cung ứng tăng giá dây chuyền.
ISO 50001 yêu cầu một tổ chức xác định và quản lý trách nhiệm pháp lý của nó và như vậy tránh bị truy tố về tổ chức và cán bộ.

Doanh số bán hàng tăng

ISO 50001 tăng uy tín thương hiệu của một tổ chức và cho phép truy cập đến những khách hàng có nhu cầu các nhà cung cấp của họ chứng tỏ một chiến lược quản lý năng lượng hiệu quả.
ISO 50001 giúp giảm chi phí điều hành, do đó cho phép các tổ chức để duy trì biên dưới áp lực giá.
Các mối quan hệ được cải thiện với các bên thứ ba
.

ISO 50001
được cam kết thực hiện đối với nhà quản lý, các nhà đầu tư và các bên quan tâm khác mà tổ chức quản lý năng lượng và kiểm soát phát thải khí nhà kính và do đó có thể dẫn đến một liên lạc nhẹ hơn đang được sử dụng.

Những gì có trong ISO 50001?

Trong phổ biến với tất cả các tiêu chuẩn ISO khác, ISO 50001: 2011 làm cho việc sử dụng của Plan-Do-Check-Act (PDCA) chu trình Deming, mà ban đầu được phát triển để giúp các nhà sản xuất với nâng cao chất lượng.

Kế hoạch: Bổ nhiệm một người sẽ chịu trách nhiệm phát triển các EnMS; thực hiện một đánh giá năng lượng và thiết lập bạn đang ở đâu; phát triển một chính sách quản lý năng lượng; phát triển các chỉ số hiệu suất năng lượng, mục tiêu chất lượng, chỉ tiêu và kế hoạch hành động cần thiết để tận dụng các cơ hội để cải thiện hiệu suất năng lượng.
Thực hiện: Đặt kế hoạch hành động quản lý năng lượng vào thực tế.
Kiểm tra: Theo dõi và đo lường các quá trình sử dụng năng lượng; xác định hiệu suất năng lượng đối với các chỉ số hiệu suất năng lượng, chính sách và mục tiêu; báo cáo kết quả.
Hành động: Hãy hành động để liên tục cải thiện hiệu suất năng lượng và các hoạt động của EnMS.
Bằng cách hướng dẫn tổ chức thông qua một tiến trình hợp lý, ISO 50001 tránh được việc phải phát minh ra một hệ thống quản lý năng lượng từ đầu khi lựa chọn và có thể tiết kiệm một số tiền đáng kể thời gian và nỗ lực.

Làm thế nào để đi về nó?

Khi bạn bắt tay vào một dự án để thực hiện ISO 50001 tổ chức đang thực hiện một số cam kết quan trọng
sau đây:
   
- Cải tiến liên tục hiệu quả năng lượng.
   
- Chỉ định một người có trình độ quản lý năng lượng.
   
- Đánh giá về năng lượng chính sử dụng trong tổ chức để phát triển một cơ sở tiêu thụ năng lượng và thiết lập mục tiêu để cải thiện.
    
- Phát triển một kế hoạch quản lý năng lượng. Nếu không có một kế hoạch nguồn lực đúng cách, cơ hội cải tiến có thể được xác định, nhưng bị mất đi trong những ưu tiên khác.
    
- Xác định các chỉ tiêu và mục tiêu hiệu suất năng lượng để hướng dẫn sự phát triển và thực hiện các kế hoạch hành động.
   - Nhân viên và những người làm việc trên danh nghĩa tổ chức, những người cần phải nhận thức sử
dụng năng lượng và mục tiêu hoạt động, cần phải giỏi về các kỹ năng và thực hành hằng ngày để cải thiện
hiệu suất năng lượng.
 
- Các kết quả cần được thường xuyên đánh giá và thông báo cho tất cả nhân viên, công nhận thành tích
 cao.

Các tổ chức có thể quyết định rằng
các cá nhân có những kỹ năng, kinh nghiệm và thời gian để đáp ứng các cam kết trong tổ chức. Tùy thuộc vào mức độ hiện tại của kinh nghiệm việc đưa các hệ thống quản lý chạy tại chỗ, một tổ chức cần ngân sách lên đến 60 người/ ngày để có được một EnMS và duy trì. Là một thay thế tổ chức có thể quyết định bổ nhiệm một nhà tư vấn để lấp đầy khoảng trống mà nó đã được xác định trong các kỹ năng & kinh nghiệm hay thời gian sẵn có. Một nhà tư vấn giàu kinh nghiệm sẽ có thể cắt ngắn phần lớn quá trình lập kế hoạch, mà nên dẫn đến thực hiện nhanh hơn và giảm lớn trong thời gian cam kết bởi người của tổ chức đó.

Một khi các nguồn lực đã được phân bổ
tiếp theo, ngoài một số văn bản mang tính chính sách,định hướng và thủ tục mà bất kỳ hệ thống quản lý năng lượng sẽ cần phải làm việc một cách hiệu quả, ISO 50001 không phải là quy tắc và có thể được thiết kế rất nhẹ và dễ dàng để duy trì. Tổ chức nhiều năng lượng nhất cũng sẽ ương đã có những yếu tố cần thiết để phù hợp với tiêu chuẩn ISO 50001 và một học viên có tay nghề cao có thể mất những gì một tổ chức đã thực hiện và thể hiện nó như thế nào đáp ứng các tiêu chuẩn, thay vì phải viết các quy trình hoàn toàn mới từ đầu. Điều này tránh sự cần thiết cho người lao động để tìm hiểu cách thức làm việc mới và cắt giảm xuống thời gian cần thiết để thực hiện.

Các bước đầu tiên thường liên quan đến một mục đích sử dụng của hệ thống năng lượng đáng kể của tổ chức và các biện pháp kiểm soát mà nó đã đặt ra. Tiếp theo là một cái nhìn tìm kiếm tại các quy trình quan trọng và kiểu cách sử dụng năng lượng. Đó là giai đoạn đầu này rằng cách tiếp cận có hệ thống chi tiết và để hiểu tiêu thụ năng lượng xác định các cơ hội có thể đã bị bỏ qua, thậm chí của các tổ chức đó đã có ISO 14001
và họ bắt đầu nhận ra những lợi ích của tiêu chuẩn.

Sau khi thực hiện
các vấn đề cơ bản đã được xác định, tổ chức chuyển vào để phát triển và thực hiện chiến lược giảm năng lượng và song song, tiếp tục tập hợp và phân tích dữ liệu để đảm bảo rằng những cải tiến đó đã đạt được.

Vào cuối của quá trình thực hiện, bạn có thể chọn để có hệ thống quản lý năng lượng của bạn độc lập chứng tỏ cho thế giới thấy rằng bạn đã đạt được một tiêu chuẩn rất cao. Nếu bạn làm thế, điều quan trọng là phải sử dụng một trong các cơ quan cấp giấy chứng nhận được công nhận
quốc tế. Điều này đảm bảo rằng thành tích của bạn sẽ được công nhận bởi các bên thứ ba mà bạn đang nhắm đến để gây ấn tượng.

(theo http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards.htmhttp://www.bsigroup.com/en-GB/iso-50001-energy-management)

Chủ Nhật, 1 tháng 2, 2015

ISO 50004, ISO 50006 và ISO 50015 Bộ tiêu chuẩn mới về Đo lường hiệu suất năng lượng - Quản lý năng lượng1. Giới thiệu chung:

ba tiêu chuẩn mới về quản lý năng lượng - ISO 50004, ISO 50006 ISO 50015. Mỗi tiêu chuẩn cung cấp cho bạn với các hướng dẫn về đo lường và kiểm tra hiệu suất năng lượng của tổ chức. Phát triển bởi Ủy ban kỹ thuật ISO 242, các tiêu chuẩn mới có thể giúp bạn thiết lập hệ thống của bạn cung cấp cho bạn những công cụ để đo lường hiệu suất của bạn đi về phía trước. Hãy xem các tiêu chuẩn mới:

+ Tiêu chuẩn ISO 50004, ban hành lần 1, "Hệ thống quản lý năng lượng - Hướng dẫn việc thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý năng lượng"

Tiêu chuẩn hướng dẫn mới này là hướng cho nhiều người sử dụng. sẽ rất hữu ích cho những người rất ít quen thuộc với các hệ thống quản lý năng lượng (E
nMS) cho những ai đang tìm kiếm cách bổ sung để cải thiện một hệ thống hiện có. Và trong khi nó dựa trên các phương pháp tiêu chuẩn ISO 50001, nó không cần thiết phải thực hiện ISO 50001 để đạt được cái nhìn sâu sắc có giá trị từ các tiêu chuẩn này.

ISO 50004 theo quy ước thông thường cung cấp cho bạn với một phạm vi, một danh sách các tài liệu tham chiếu, một ngữ cảnh mở rộng và định nghĩa. Sau đó, nó đánh giá các yêu cầu hệ thống quản lý năng lượng. Ngoài yêu cầu chung, bạn sẽ tìm hiểu về trách nhiệm quản lý, chính sách năng lượng và lập kế hoạch, thực hiện và hoạt động của một chương trình E
nMS, và mức độ khác nhau xem xét.

Ngoài ra, bạn sẽ nhận được hỗ trợ thực từ 5 Phụ lục, chi tiết dưới đây:

   
 -  Ví dụ về các chính sách năng lượng
    
-  Một ví dụ về một đánh giá năng lượng
    
-  Một ví dụ về một kế hoạch hành động
    
-  Làm thế nào để phát triển các kế hoạch đo lường
    
-  Các mối quan hệ giữa các khái niệm chính


+ Tiêu chuẩn ISO 50006, ban hành lần 1, "Hệ thống quản lý năng lượng - Đo lường hiệu suất năng lượng sử dụng đường cơ sở năng lượng (EnB) và các chỉ số hiệu suất năng lượng (EnPI) - Nguyên tắc chung hướng dẫn"

Như với hầu hết các tiêu chuẩn quản lý, thiết lập hệ thống đo lường của bạn nơi đáp ứng chuẩn so sánh.
Tiêu chuẩn ISO 50006 giúp bạn trong việc này liên quan đến những thông tin về các chỉ số hiệu suất năng lượng (EnPIs) và đường cơ sở năng lượng (các EnB). Họ đang sử dụng để xác định số lượng các mối quan hệ giữa việc tiêu thụ năng lượng hiệu suất năng lượng.

Một lần nữa, nó không cần thiết phải thực hiện ISO 50001 để đạt được giá trị từ tài liệu này. Tiêu chuẩn này đưa ra phương pháp luận để cung cấp cho bạn những ý tưởng, ví dụ và các bước để đo hiệu suất năng lượng bằng cách sử dụng hai chỉ số. Ủy ban lưu ý rằng mô hình thậm chí có thể được áp dụng cho từng thiết bị tiêu thụ năng lượng.

+ Tiêu chuẩn ISO 50015, ban hành lần 1, "Hệ thống quản lý năng lượng - Đo lường và xác minh hiệu suất năng lượng của các tổ chức - Nguyên tắc chung hướng dẫn"

ISO 50015 là một tiêu chuẩn tổng quan, lần này tập trung vào việc sử dụng một tập hợp các nguyên tắc chung và hướng dẫn cần thiết cho việc đo lường và xác minh hiệu suất năng lượng E
nMS của bạn. Nó tương thích với các loại năng lượng đang được sử dụng và các công cụ có thể được áp dụng cho tất cả các hoạt động của tổ chức.

Bao gồm những gì trong tiêu chuẩn này? đầu tiên chứa phạm vi thông thường, các tài liệu tham khảo và định nghĩa mệnh đề. Sau đó, nó đánh giá các khái niệm sau đây trong chiều sâu:

    
-  Nguyên tắc Đo lường xác minh M & V (Measure & Verification )
    
-  Kế hoạch M & V
    
- Thực hiện Kế hoạch M & V
    
- Tính không chắc chắn
    
- Tài liệu hóa

Một phụ lục A bao gồm tổng quan về trình tự các bước M & V. Phụ lục B cung cấp cho bạn với các ví dụ không đảm bảo cho đo lường và xác minh  và 21 mục tài liệu tham khảo kết thúc ra khỏi tài liệu.


2. Tiêu chuẩn ISO 50006 : 2014, Đo lường hiệu suất năng lượng của tổ chức.

a) Bối cảnh chung:

Mục đích của tiêu chuẩn ISO 50001 Hệ thống Quản lý năng lượng là để cho phép các tổ chức thiết lập các hệ thống và quy trình cần thiết để cải thiện hiệu suất năng lượng. Nó đòi hỏi các tổ chức áp dụng tiêu chuẩn để định lượng hiệu suất năng lượng và giám sát, đánh giá và phân tích các đặc điểm chính của nó hoạt động. Nó xác định các tính năng hoạt động như các đặc điểm quan trọng mà ảnh hưởng đến hiệu suất năng lượng của tổ chức. Ví dụ về các đặc điểm chính bao gồm việc sử dụng năng lượng đáng kể (SEU's), các biến có liên quan liên quan đến SEU's, hiệu quả của kế hoạch hành động, các chỉ số hiệu suất năng lượng (EnPIs), vvv

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 50006 : 2014 này được thiết kế cho các tổ chức đang thực hiện tiêu chuẩn ISO 50001 và hệ thống quản lý năng lượng EnMS, tập trung vào EnPIs và đường cơ sở năng lượng (EnB) ở cấp độ tổ chức. Tuy nhiên, các khái niệm và phương pháp trong tiêu chuẩn này cũng có thể được sử dụng bởi các tổ chức mà không có một EnMS hiện có.

Ví dụ, EnPIs và EnB cũng có thể được sử dụng tại cơ sở, quá trình hoặc thiết bị, hoặc để đánh giá các hành động cải thiện hiệu suất năng lượng theo các chương trình tiết kiệm năng lượng.

b)  EnPI và EnB là yếu tố quan trọng liên quan mật thiết trong tính toán hiệu suất năng lượng trong EnMS:

Để quản lý hiệu quả hiệu suất năng lượng của các cơ sở, hệ thống, quy trình và thiết bị của họ, các tổ chức cần phải biết làm thế nào năng lượng được sử dụng và bao nhiêu được tiêu thụ theo thời gian. EnPIs và EnB là hai yếu tố quan trọng liên quan đến nhau của tiêu chuẩn ISO 50001 cho phép đo lường và quản lý hiệu suất năng lượng trong một tổ chức.

Một EnPI là một giá trị hay một biện pháp định lượng kết quả liên quan đến tiết kiệm năng lượng, sử dụng và tiêu thụ tại các cơ sở, hệ thống, quy trình và các thiết bị như là một phần hoặc toàn bộ. Các tổ chức sử dụng EnPIs như một biện pháp theo dõi hiệu suất năng lượng của nó.

Một EnB định lượng hiệu suất năng lượng trong một khoảng thời gian quy định được sử dụng như một tài liệu tham khảo cơ sở để so sánh hiệu suất năng lượng. Các EnB cho phép so sánh hiệu suất năng lượng giữa các kỳ được lựa chọn qua đó cho phép các tổ chức để đánh giá những thay đổi về hiệu suất năng lượng giữa các giai đoạn.

EnB xác định số lượng và đặc điểm hiệu suất năng lượng của một tổ chức trước khi kết quả từ hành động cải thiện hiệu suất năng lượng đã được giới thiệu.

Tổ chức xác định mục tiêu cho hiệu suất năng lượng như là một phần của quá trình lập kế hoạch năng lượng trong EnMS của họ.

Các tổ chức nên xem xét các mục tiêu hiệu suất năng lượng cụ thể khi xác định và thiết kế EnPIs và EnB. Mối quan hệ giữa EnPIs, EnB và mục tiêu năng lượng được minh họa trong Hình 1 (Bài viết trên về hiểu rõ hơn về EnPI và EnB)

Tiêu chuẩn này cung cấp cho các tổ chức hướng dẫn thực tế về cách để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 50001 liên quan đến việc thành lập, sử dụng và duy trì EnPIs và EnB trong đo lường hiệu suất năng lượng và thay đổi hiệu suất năng lượng.

Tiêu chuẩn này bao gồm phương pháp luận được thiết kế để cung cấp cho người dùng với các ý tưởng, chiến lược và đo lường hiệu quả sử dụng năng lượng EnPIs và EnBs.

c) Để làm rõ việc đường lường hiệu suất năng lượng và giá trị tiết kiệm được hãy xem ISO 50006 cung cấp chỉ dẫn:

Để quản lý hiệu quả hiệu suất năng lượng của phương tiện, các tòa nhà của họ, và các quy trình, tổ chức phải biết bao nhiêu và trong những cách năng lượng được sử dụng bởi các hệ thống này và họ phải có khả năng quan sát các xu hướng theo thời gian. Hai khái niệm liên quan đến nhau quan trọng có thể tạo thuận lợi cho việc đo lườngquản lý hiệu suất năng lượng trong một tổ chức gồm:

+ Chỉ số Hiệu suất năng lượng (EnPI)

+ Đường Năng lượng sở (EnB)

Một
chỉ số hiệu suất năng lượng EnPI (Performance Indicator Energy) một giá trị hay một số liệu quốc gia nhằm đánh giá bao nhiêu năng lượng được tiêu thụ trong một hệ thống như một toàn thể hay một phần của cho mục đích cụ thể, hoặc có liên quan đến kết quả cụ thể dựa vào đó tổ chức mong muốn để đo lường hiệu suất năng lượng của nó .

Một đường năng lượng cơ sở EnB (Baseline Energy) định lượng bao nhiêu năng lượng đang được tiêu thụ. EnB trở thành trường hợp "kinh doanh như bình thường" cung cấp một thước đo đối với các tổ chức có thể đánh giá những thay đổi trong tương lai đối với hiệu suất năng lượng. EnB mô tả những gì một tổ chức về hiệu suất năng lượng trong trường hợp không có bất kỳ sự can thiệp ảnh hưởng thêm nào nữa trong kỳ số liệu. Một EnB có thể được sử dụng cho một hoặc nhiều EnPI.

Mục đích của tài liệu hướng dẫn này để cung cấp cho các tổ chức, bao gồm cả quản lý và nhân viên kỹ thuật, hướng dẫn thực tế về cách đáp ứng các yêu cầu của ISO 50001 Hệ thống quản lý năng lượng (EnMS) tiêu chuẩn liên quan đến việc thành lập, sử dụng và bảo trì các đường cơ sở năng lượng (EnB)
và các chỉ số hiệu suất năng lượng (EnPIs) trong việc định lượng về hiệu suất năng lượng năng lượng thay đổi hiệu suất.

Tổ chức xác định mục tiêu cho hiệu suất năng lượng như là một phần của quá trình lập kế hoạch năng lượng trong EnMS của họ.

Các tổ chức nên xem xét các mục tiêu hiệu suất năng lượng cụ thể khi xác định và thiết kế EnPIs các
EnB. Mối quan hệ giữa EnPIs, EnB mục tiêu năng lượng được minh họa trong hình 4.
Trong trường hợp tổ chức đã xác định rằng các biến có liên quan như thời tiết, sản xuất, xây dựng giờ hành trình ảnh hưởng đáng kể hiệu suất năng lượng, tổ chức có thể muốn bình thường hóa các EnB để những khác biệt trong các giá trị của các biến giữa hai giai đoạn.

Tổ chức phải xác định như thế nào để định lượng hiệu suất năng lượng. Tiêu chuẩn này mô tả một số phương pháp để định lượng hiệu suất năng lượng; Tuy nhiên, đó là trách nhiệm của tổ chức để xác định cách tốt nhất để đo hiệu suất năng lượng để phục vụ các mục đích cụ thể của nó.

3. Làm thế nào đo lường hiệu suất năng lượng của Tổ chức:

Để thực hiện thành công đo lường hiệu suất năng lượng của Tổ chức đòi hỏi những nỗ lực lớn từ nhận thức, hiểu yêu cầu kỹ thuật, hiểu phương pháp luận, xây dựng các yêu tố để đo lượng hiệu suất năng lượng, thực hiện đo lượng hiệu suất năng lượng, sử dụng kết quả vì mục đích quản lý hiệu suất năng lượng, vvv. Tác giả không có ý định trình bày tất cả các bước để thực hiện theo tiêu chuẩn, tuy nhiên khái quát theo ISO 50006 có thể mô tả:


4. Đo lường hiệu suất năng lượng
4.1 Tổng quan chung
4.1.1 Năng lượng tiêu thụ
4.1.2 Năng lượng sử dụng
4.1.3 Năng lượng hiệu quả
4.1.4 Chỉ số hiệu suất năng lượng (EnPIs)
4.1.5 Đường cơ sở năng lượng (EnB)
4.1.6 Thay đổi định lượng trong hiệu suất năng lượng
4.1.7 Hiệu suất năng lượng kỳ cơ sở

4.2 Lập dữ liệu thông tin hiệu suất năng lượng có liên quan từ việc xem xét năng lượng
4.2.1 Xác định ranh giới chỉ số hiệu suất năng lượng
4.2.2 Xác định và định lượng các nguồn năng lượng
4.2.3 Xác định và định lượng các biến có liên quan
4.2.4 Xác định và định lượng các yếu tố tĩnh
4.2.5 Xem xét các mục tiêu tổ chức cho hiệu suất năng lượng4.3 Xác định các chỉ số hiệu suất năng lượng
4.3.1 Xác định người sử dụng các chỉ số hiệu suất năng lượng
4.3.2 Xác định các đặc tính hiệu suất năng lượng cụ thể được định lượng
4.3.3 Đo hiệu suất sử dụng năng lượng chỉ số hiệu suất năng lượng
4.3.3.1 Thu thập dữ liệu
4.3.3.2 Theo dõi và đo lường
4.3.3.3 Tần suất đo lường
4.3.3.4 Chất lượng dữ liệu

4.4 Thiết lập đường cơ sở năng lượng
4.4.1 Xác định một khoảng thời gian dữ liệu phù hợp
4.4.2 Thu thập dữ liệu
4.4.2.1 Theo dõi và đo lường
4.4.2.2 Tần suất dữ liệu
4.4.2.3 Chất lượng dữ liệu
4.4.3 Tính toán và kiểm tra các đường cơ sở năng lượng

4.5 Sử dụng các chỉ số hiệu suất năng lượng và đường cơ sở năng lượng
4.5.1 Thay đổi trong tính toán hiệu suất năng lượng
4.5.2 Xác định khi đường cơ sở năng lượng cần được chuẩn hóa

4.6 Duy trì và điều chỉnh các chỉ số hiệu suất năng lượng và đường cơ sở năng lượng

Bằng kinh nghiệm đánh giá nhiều hệ thống quản lý năng lượng cho khách hàng trong Bài viết “Câu hỏi của Bạn về ISO 50001” Tác giả đã đề cập những độ lệch nhất định trong việc hoạch định năng lượng và trong khuôn khổ Bài viết này xin nhấn mạnh thêm một số điểm đang là những vấn đề gây tranh cãi giữa các bên đối với EnPI & EnB khi xây dựng, áp dụng và chứng nhận EnMS theo ISO 50001 như sau:

a) Xác định EnPI&EnB (Mục 4.3 & 4.4) chưa thích hợp hoặc độ tin cậy của phương pháp luận xác định chỉ số này còn hạn chế: Trong thực tế rất nhiều khách hàng đã lựa chon hoặc được dẫn dắt lựa chọn EnPI & EnB không phản ảnh bản chất hoạt động tiêu thụ năng lượng của tổ chức, họ có thể lựa chọn theo 5 loại như sau:

  EnPI & EnB theo Giá trị năng lượng đo được (Đo giảm thiểu sử dụng tuyệt đối, tiêu thụ năng  lượng, yêu
   cầu quy định dựa trên tiết kiệm tuyệt đối)

  EnPI & EnB theo Tỷ lệ giá trị đo (Hệ thống giám sát mà chỉ có một biến có liên quan, giám sát hệ thống
    nơi có rất ít hoặc không có tải cơ sở, ví dụ: nơi có rất ít hoặc không tiêu thụ cố định)

   EnPI & EnB  là Mô hình thống kê tuyến tính hóa (Hệ thống với một số biến có liên quan, hệ thống với tải
    cơ sở tiêu thụ năng lượng)
   EnPI & EnB theo Mô hình thống kê không tuyến tính hóa (Hệ thống với một số biến có liên quan, hệ thống
    với tải cơ sở tiêu thụ năng lượng)

  EnPI & EnB là Mô hình Kỹ thuật (Phân tích hoạt động phức tạp nơi có nhiều biến ảnh hưởng, quá trình
   diễn ra nhanh hoặc các hệ thống liên quan đến nhiều tác động phức tạp

b)  Thiết lập hoặc lựa chọn đường baseline dựa trên kỳ dữ liệu không phù hợp thường là quá ngắn (4.4.1
     Xác định một khoảng thời gian dữ liệu phù hợp). Các tổ chức cần xác định một khoảng thời gian dữ liệu thích hợp trong việc xem xét bản chất của các hoạt động của nó. Tần suất mà một tổ chức chọn dữ liệu là một yếu tố quan trọng trong việc xác định một khoảng thời gian dữ liệu phù hợp. Thời gian dữ liệu cần có đủ thời gian để nắm bắt sự thay đổi trong các biến có liên quan, chẳng hạn như tính thời vụ trong sản xuất, mô hình thời tiết, vvv Thời gian dữ liệu tiêu biểu để được xem xét là:

- Một năm: thời gian phổ biến nhất của EnB là một năm, có thể do liên kết với quản lý năng lượng và mục tiêu kinh doanh, chẳng hạn như giảm tiêu thụ năng lượng so với một năm trước đó. Một năm cũng bao gồm đầy đủ các mùa và do đó có thể nắm bắt được tác động của các biến có liên quan như thời tiết về sử dụng năng lượng và tiêu thụ. Nó cũng có thể nắm bắt đầy đủ các chu kỳ hoạt động kinh doanh, nơi sản xuất có thể thay đổi trong năm do mô hình nhu cầu thị trường hàng năm.

- Ít hơn một năm: EnB thời hạn dưới một năm có thể phù hợp trong trường hợp sử dụng năng lượng và tiêu thụ đều đặn trong suốt cả năm và thời gian hoạt động ngắn hơn chụp một phạm vi hợp lý của mô hình hoạt động. Trong những trường hợp này, tỷ lệ sản xuất hàng tháng là đủ ổn định trong suốt cả năm cho phép theo dõi hàng tháng hoặc hàng quý. Khoảng thời gian ngắn EnB cũng có thể cần thiết cho các tình huống trong đó có một số lượng không đủ dữ liệu lịch sử đáng tin cậy hoặc có sẵn, hoặc khi thay đổi tổ chức, chính sách, quy trình thực hiện chỉ dữ liệu hiện tại thích hợp. Trường hợp EnB được dựa trên một khoảng thời gian ngắn của dữ liệu do thiếu dữ liệu sẵn có, có thể cần điều chỉnh.

- Hơn một năm: Yếu tố mùa vụ và kinh doanh các xu hướng có thể kết hợp để làm nhiều năm với một EnB tối ưu. Cụ thể, nhiều năm thời kỳ EnB điều chỉnh rất hữu ích cho các chu trình sản xuất tương đối ngắn hàng năm khi một doanh nghiệp sản xuất trong vài tháng mỗi năm và không hoạt động trong thời gian còn lại của năm. Ví dụ: một nhà máy rượu có thể muốn theo dõi hiệu suất năng lượng chỉ trong khoảng thời gian nghiền và lên men của mỗi năm, qua nhiều năm.

c) Tính toán sự thay đổi của hiệu suất năng lượng:

Có nhiều phương pháp để so sánh dữ liệu EnPI theo thời gian và điều quan trọng là cho một tổ chức để xác định xu hướng đó sẽ có ý nghĩa cho việc giám sát và cải thiện hoạt động của nó. Xác định EnPI kỳ cơ sở là "B" và EnPI kỳ báo cáo là "R", có ba phương pháp tính toán phổ biến để đo sự thay đổi theo thời gian của hiệu suất năng lượng là:

Ví dụ 1:  Sự khác biệt = R - B
Sự khác biệt giữa các giai đoạn cơ bản EnPI giá trị và kỳ báo cáo giá trị EnPI.

Ví dụ 2:  Phần trăm thay đổi = [(R - B) / B] x 100
Đây là sự thay đổi trong giá trị từ giai đoạn ban đầu đến giai đoạn báo cáo, biểu diễn bằng một tỷ lệ phần trăm của giá trị EnB.

Ví dụ 3: Tỉ lệ hiện tại = (R / B)
Đây là một tỷ lệ của giá trị kỳ báo cáo chia cho giá trị kỳ cơ sở.

Ngoài ra, tổ chức có thể chọn để tính toán sự thay đổi trong hiệu suất năng lượng trực tiếp hoặc trên cơ sở bình thường. Cho dù để tính toán thay đổi bằng cách so sánh trực tiếp hoặc trên cơ sở bình thường phụ thuộc một phần vào mục tiêu và mục tiêu thành lập, trong đó các khía cạnh của hiệu suất năng lượng đang được đo và làm thế nào các kết quả sẽ giúp các tổ chức để quản lý tốt hơn hiệu suất năng lượng. Trong thực tế đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý thường thì tổ chức lựa chọn Ví dụ 1, qua đó tính toán với tổng output đầu ra để xác định tổng năng lượng tiết kiệm được so với kỳ cơ sở và với giá của năng lượng trên một đơn vị đo lường sẽ tính toán giá trị tiết kiệm bằng tiền.

d)  Không tính đến các tác động của các biến ảnh hưởng. Tổ chức có thể có một nhu cầu để xác định sự thay đổi hiệu quả từ hoạt động lựa chọn cụ thể và các điều kiện khác biệt so với các tác động của biến nhất định. Một ví dụ điển hình được xét việc xây dựng sử dụng năng lượng giữa hai thời kỳ mà nhiệt độ ngoài trời trong hai giai đoạn là khác nhau. Trong trường hợp một tổ chức muốn so sánh mức tiêu thụ năng lượng của nó giữa hai thời kỳ, có tính đến tác động của các biến, nó có thể chọn để bình thường hóa các EnB. Các tổ chức sẽ sử dụng các biến có liên quan trong câu hỏi để bình thường hóa các EnB cho phép so sánh mức tiêu thụ năng lượng giữ các giá trị của các biến có liên quan không đổi trong hai giai đoạn.

Trường hợp tổ chức có thể muốn bình thường hóa các EnB họ sử dụng các biến để có được thông tin hữu ích liên quan đến hiệu suất năng lượng có thể bao gồm các tình huống mà tiêu thụ năng lượng có tác động của các biến như:

- Nhiệt độ ngoài trời;
- Mùa vụ;
- Giờ hoạt động;
- Ca sản xuất;
- Loại nguyên liệu;
- Loại sản phẩm;
- Quy trình thay đổi;
- Số lượng sản phẩm;
- Vị trí địa lý;
- Điều kiện môi trường;
- Thiết bị sử dụng trong ca sản xuất;
- Yếu tố pháp lý.

Lời kết cho việc tính toán EnPI và EnB được trình bày trong ISO 50006 : 2014 được áp dụng trong thực tế  rất phụ thuộc vào mức độ áp dụng của tổ chức và tác giả không tham vọng đưa ra một mô hình chuẩn cho việc tính toán hiệu suất năng lượng đổi với các EnMS mà chỉ nếu ra 4 vấn để trên là những điểm yếu của Doanh nghiệp khi áp dụng dẫn đến sự không chắc chắn đối với việc đạt được hiệu lực của hệ thống quản lý năng lượng và cải tiến hiệu suất năng lượng. Nếu có thể bạn đọc điền thêm các vấn đề khác cùng quan tâm. Xin cám ơn.