Trang

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

Tiêu chuẩn ISO 50001 : 2018 có sự kết hợp với Lean Six Sigma

Bài viết này nhằm cung cấp cho độc giả một cách hiểu sâu hơn về liên kết các yêu cầu mới của tiêu chuẩn ISO 50001: 2018 và hơn nữa một cách nhìn kết hợp hài hòa yếu tố Lean Six sigma khi xây dựng một EnMS và thực thi chúng tại các tổ chức liên quan đến áp dụng trong thực tiễn được nêu ra trong khuôn khổ Bài viết này như:  Hoạch định thu thập dự liệu nói chung trong Lean Six sigma và Hoạch định thu thập dự liệu năng lượng (6.6 Planning for collection of energy data), tiếp theo là Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện (8.1 Operational planning and control – ISO 50001 : 2018) liên quan đến kiểm soát vận hành và kỹ thuật bảo trì thông qua chỉ số hiệu quả tổng thể của thiết bị  (OEE - Overall equipment effectiveness) và Bảo trì Hiệu suất Toàn diện (TPM - Total productive maintenance) trong Lean Six sigma. Một số thay đổi lớn trong tiêu chuẩn mới và cánh nhìn hài hòa khác bao gồm:
-  Cách tiếp cận tích hợp dựa trên Phụ lục SL-cấu trúc cấp cao ISO (HLS) mang lại một khuôn khổ chung cho tất cả hệ thống quản lý dễ dàng hơn để kết hợp của họ hệ thống quản lý năng lượng vào quy trình kinh doanh cốt lõi và nhận được nhiều hơn sự tham gia của các quản lý cấp cao.
- Lãnh đạo và sự tập trung lớn hơn nhiều vào người đứng đầu để chứng minh trách nhiệm của lãnh đạo và cam kết đối với hệ thống quản lý năng lượng. Ngoài ra Lãnh đạo cao nhất có trách nhiệm đảm bảo tầm quan trọng của hiệu quả quản lý năng lượng được truyền đạt và được hiểu bởi tất cả các bên và đảm bảo rằng EnMS đạt được kết quả đầu ra dự kiến.
- Định hướng kinh doanh bao gồm cả quản lý năng lượng dựa trên phương pháp tiếp cận rủi ro rộng hơn và các cơ hội được xác định. Cách tiếp cận mạnh mẽ này sẽ cho phép xác định các cơ hội góp phần cải thiện hơn nữa trong hiệu suất năng lượng. Tổ chức sẽ cải thiện khả năng xác định và quản lý rủi ro hiệu quả hơn trong bối cảnh quản lý năng lượng được đặt trong định hướng kinh doanh chung của tổ chức.
-  Hoạch định ngay từ ban đầu và cải thiện các phần về thu thập và chuẩn hóa dữ liệu năng lượng: Nhằm đảm bảo một Kế hoạch sẽ chỉ định dữ liệu cần thiết để giám sát các đặc trưng chính của EnMS và nêu cách thức, tần suất của dữ liệu sẽ được thu thập và ghi lại (Mục 6.6, 9.1 của ISO 50001 : 2018) và được làm rõ hơn trong yêu cầu 4.6.1 Theo dõi, đo lường và phân tích của ISO 50004 : 2014.
- Làm rõ các khái niệm chính liên quan đến hiệu suất năng lượng giúp cho việc thực thi áp dụng hiệu lực hơn điều này được mở rộng đến 35 khái niệm mới từ 3.1.1 đến 3.5.6 đã được làm rõ và trong cách nhìn tác giả chỉ đề cập đến khái niệm “giảm sự sai lệch đáng kể” trong kiểm soát vận hành và làm tốt hơn kỹ thuật bảo trì tại Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện (Mục 8.1 của ISO 50001 : 2018) thông qua kiểm soát vận hành tối ưu và làm tốt hơn kỹ thuật bảo trì với chỉ số hiệu quả tổng thể của thiết bị  OEE và Bảo trì Hiệu suất Toàn diện (TPM) được nhấn mạnh là nhóm các tiêu chí quan trọng mà thiếu các tiêu chí này có thể dẫn đến sai lệch đáng kể khỏi kết quả thực hiện năng lượng dự kiến (Đối với các Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong thực tế hiện nay cải tiến kiểm soát vận hành có một công cụ tốt đó là thông qua Kiểm toán năng lượng định kỳ để chỉ ra  các vấn đề trong vận hành, bảo dưỡng).
Chỉ số OEE (%) = Khả năng sẵn sàng (%) x Hiệu suất (%) x Chất lượng (%). Trong đó các tỉ số cấu thành đang phản ánh năng suất hay tổng thời gian chạy máy hữu ích, sự hoạt động tốt và bảo trì thiết bị thông qua hiệu suất thiết bị và tỉ lệ sản phẩm đạt trong kỳ tính tương ứng (Tham khảo https://www.youtube.com/watch?v=bYcWIEEzrEM)

Chúng ta hãy cùng xem mục 6.6 của ISO 50001 : 2018 yêu cầu:
Dữ liệu năng lượng được thu thập (hoặc thu được thông qua việc đo lường khi có thể áp dụng) và được lưu giữ bằng thông tin dạng văn bản (xem 7.5) phải bao gồm:
a) các biến liên quan đối với các SEU;
b) việc tiêu thụ năng lượng liên quan đến (các) SEU and to the organization;
c) tiêu chí vận hành liên quan đến các SEU;
d) yếu tố tĩnh, nếu áp dụng được;
e) dữ liệu quy định trong kế hoạch hành động.
Kế hoạch thu thập dữ liệu năng lượng phải được xem xét theo các khoảng thời gian xác định và phải được cập nhật khi thích hợp.
Tổ chức phải đảm bảo rằng thiết bị sử dụng cho việc đo lường các đặc trưng chính cung cấp dữ liệu chính xác và có khả năng tái lặp. Tổ chức phải lưu giữ thông tin dạng văn bản (xem 7.5) về đo lường, theo dõi và các phương thức khác để thiết lập độ chính xác và độ tái lặp.

Vậy trong thực tế yêu cầu này được đáp ứng thế nào ?

Trước hết việc theo dõi, đo lường và phân tích là để thu được và phân tích các dữ liệu nhằm xác định
xem hiệu quả năng lượng có được cải thiện hay không, mức độ cải tiến như thế nào và việc kiểm soát
vận hành có được duy trì hay không ?

Điều này bắt đầu từ cái gì ? Câu trả lời là nó được áp dụng cho các SEU, các biến số liên quan ảnh hưởng tới các SEU, EnPI và các kế hoạch hành động và còn có thể được áp dụng cho bất kỳ hộ sử dụng năng lượng nào theo lựa chọn của tổ chức để tiến hành việc kiểm soát vận hành (Xem 4.6.1 Theo dõi, đo lường và phân tích của ISO 50004 và ISO 50015 cung cấp hướng dẫn về đo lường và kiểm tra xác nhận, bao gồm cả các kế hoạch đo lường).

Như vậy Kế hoạch đo lường năng lượng thường là một đầu ra của quá trình hoạch định năng lượng bới nó ngụ ý đặt trong mục cuối cùng điều 6 của ISO 50001 : 2018.

Dữ liệu (Xem các cách phân tầng dữ liệu, tức là chia dữ liệu thành các nhóm dựa trên các đặc điểm chính như thời gian, địa điểm hoặc điều kiện. Hỏi ai, cái gì, ở đâu và khi nào.). Về Định nghĩa và thủ tục hoạt động (Xác định chính xác cách bạn sẽ thu thập và ghi lại dữ liệu.) là không bắt buộc. Cấu trúc chính trong Kế hoạch thu thập dữ liệu theo Data Collection Plan trong Lean Six sigma có thể gồm: 
  • Dữ liệu gì được đo
  • Loại đo lường : kết quả hoặc đo lường quá trình, kiểu dữ liệu (dữ liệu liên tục hoặc rời rạc)
  • Cách đo như thế nào: Bao gồm các đơn vị đo lường khi thích hợp. Hãy chắc chắn để kiểm tra và giám sát các thủ tục / dụng cụ đo lường.
  • Các yếu tố phân tầng hoặc nguyên nhân tiềm năng mà bạn muốn theo dõi khi bạn thu thập dữ liệu và ghi lại. Các yếu tố liên quan đến các khu vực khác có ảnh hưởng đến kết quá đo.
  • Cách lấy mẫu đo dữ liệu, tỉ lệ mẫu và độ tin cậy
  • Ghi vào đâu, nơi ghi lại: mẫu đính kèm, vvv
Như vậy kế hoạch thu thập dữ liệu theo Data Collection Plan là tương thích với yêu cầu 4.6.1 Theo dõi, đo lường và phân tích của ISO 50004 nhằm hướng dẫn áp dụng cho ISO 50001 : 2018 cụ thể là:
Kế hoạch đo lường này cần mô tả những nội dung sau:
a) những gì được đo lường và theo dõi;
b) tại sao chúng lại được đo;
c) chúng được đo như thế nào (ví dụ: thiết bị, phương pháp, tính chính xác và độ lặp lại, hiệu chuẩn);
d) các giá trị được mong muốn;
e) sai lệch đáng kể đối với phép đo;
f) hành động sẽ được thực hiện khi có sự sai lệch đáng kể;
g) người chịu trách nhiệm đối với việc thu thập dữ liệu và đo lường;
h) hồ sơ nào được lập và ở đâu;
i) liệu bất kì phép đo nào hay thông số nào là những quá trình đặc biệt hay tuyệt đối an toàn;
j) các nhu cầu đo lường trong tương lai.
Cuối cùng việc thực hiện kế hoạch thu thập dữ liệu (xem 6.6) là nhằm đánh giá cải tiến kết quả thực hiện năng lượng và chứng minh hiệu lực của EnMS (Xem mục A.9.1 của ISO 50001 : 2018).

Chúng ta hãy cùng xem mục 8.1 của ISO 50001 : 2018 yêu cầu:
Tổ chức phải hoạch định, thực hiện và kiểm soát các quá trình liên quan đến các SEU (xem 6.3) của mình, cần thiết cho việc đáp ứng các yêu cầu và cho việc thực hiện các hành động xác định ở 6.2, thông qua việc:
a)     thiết lập tiêu chí đối với các quá trình, bao gồm cả việc vận hành và duy trì có hiệu lực cơ sở vật chất, thiết bị, hệ thống và các quá trình sử dụng năng lượng, mà nếu thiếu các tiêu chí này có thể dẫn đến sai lệch đáng kể khỏi kết quả thực hiện năng lượng dự kiến;
CHÚ THÍCH: Tiêu chí về “sai lệch đáng kể” do tổ chức xác định
b)    trao đổi thông tin (xem 7.4) về các tiêu chí này với (các) cá nhân liên quan làm việc dưới sự kiểm soát của tổ chức;
c)     thực hiện kiểm soát các quá trình theo các tiêu chí này, bao gồm cả việc vận hành và duy trì cơ sở vật chất, thiết bị, hệ thống và các quá trình sử dụng năng lượng theo các tiêu chí được thiết lập;
d)    duy trì và lưu giữ thông tin dạng văn bản (xem 7.5) ở mức độ cần thiết để có sự tin tưởng rằng các quá trình được thực hiện như đã hoạch định.
Tổ chức phải kiểm soát những thay đổi theo hoạch định và xem xét các hệ quả của những thay đổi ngoài dự kiến, thực hiện hành động để giảm nhẹ mọi tác động bất lợi khi cần.
Tổ chức phải đảm bảo rằng các SEU và các quá trình thuê ngoài liên quan đến các SEU (xem 6.3) của tổ chức đều được kiểm soát (xem 8.3).

Hãy khoan nói về các tiểu đề mục từ a) đến d)  mà chúng ta hãy làm rõ khái niệm “giảm sự sai lệch đáng kể khỏi kết quả thực hiện năng lượng dự kiếndo Tổ chức tự xác định. Trong thực tế đi đánh giá việc áp dụng ISO 50001 nói chung và Kiểm soát vận hành nói riêng thường chỉ ra các cơ hội cải tiến trong 4.5.5 còn nhiều tiềm năng thông qua xem xét một loạt biến ảnh hưởng trên cơ sở thu hẹp khoảng sai lệch kết quả đầu ra vận hành Normal hiện tại với giá trị vận hành tối ưu Optimail.
Rõ ràng khi các điều kiện vận hành thay đổi, tiêu thụ năng lượng kỳ vọng và kế hoạch đo lường có thể cần được thay đổi. Vì vậy chúng ta cần phải xác định khi nào có sự sai lệch đáng kể. Sai lệch là sự chệch khỏi mức hiệu quả năng lượng đã xác định hay chấp nhận được. Những sai lệch có thể là tích cực hoặc tiêu cực.
Sự sai lệch tích cực xuất hiện khi hiệu qủa năng lượng tốt hơn mức mong muốn hoặc đã được hoạch
định. Sai lệch tiêu cực xuất hiện khi hiệu quả năng lượng kém hơn mức mong muốn hay đã được
hoạch định. Trong cả hai trường hợp, sai lệch đáng kể đòi hỏi phải có sự điều tra được lập thành hồ
sơ. Việc điều tra về các sai lệch tích cực có thể xác định được những thực hành tốt hay dẫn đến
những kết quả, kết luận để cải tiến kiểm soát vận hành.

Thực hành tốt là sử dụng quá trình hành động khắc phục để điều tra và đáp lại các sai lệch đáng kể. Trong thực tế việc cập nhật hay thay đổi về đào tạo nhân viên theo sự thay đổi trong cách thức kiểm soát vận hành và bảo trì cũng rất quan trọng. Như vậy thông qua kiểm soát vận hành tối ưu và làm tốt hơn kỹ thuật bảo trì trong 8.1 của ISO 50001 : 2018 với chỉ số hiệu quả tổng thể của thiết bị OEE và Bảo trì Hiệu suất Toàn diện (TPM) được nhấn mạnh trong Lean Six sigma. Điều này đó cho thấy sự kết hợp hài hòa với 4.5.5 Kiểm soát vận hành của ISO 50004 : 2014 như sau:

Việc kiểm soát vận hành có thể có nhiều dạng thức như:
- các quy trình dạng văn bản;
- các hướng dẫn vận hành;
- các thông số vận hành chính;
- các thiết bị vật lý (ví dụ như van điều khiển lưu lượng, các hệ thống tự động hoặc các bộ điều khiển
theo lôgic lập trình);
- các điểm đặt;
- thực hiện bảo trì;
- các cá nhân được đào tạo;
- các quy định về thiết kế và các quy định khác;
- các kỹ thuật theo dõi như biểu đồ kiểm soát;
- bất kỳ sự kết hợp nào của những dạng thức trên.

Bảo trì là một yếu tố quan trọng và thường là yếu tố cần chi phí tốn kém của việc kiểm soát vận hành.
- bảo trì phòng ngừa (TPM)
- bảo trì dự phòng; ví dụ như việc theo dõi nhiệt độ, phân tích rung động;
- bảo trì tập trung vào độ tin cậy (sẽ đòi hỏi các kỳ bảo trì cụ thể đối với thiết bị);
- hiệu quả tổng thể đối với thiết bị (OEE);
- bảo trì tổng năng;
- các nguyên tắc khác có thể được áp dụng, ví dụ như “đúng ngay lần đầu tiên” (nghĩa là hướng vào việc
bảo đảm rằng đầu ra mong muốn sẽ đạt được ngay từ lần đầu);
- kế hoạch ứng phó những tình huống bất ngờ.

Lời kết việc xem xét dười góc độ phát triển tiêu chuẩn ISO 50001 : 2018 với các mô dun trong Lean Six sigma trên chỉ là một phần nhỏ trong việc áp dụng thực tiễn cần nhiều nghiên cứu thêm. Rất mong có nhiều sự hợp tác tiếp theo.

Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2016

Chuyển đổi phiên bản ISO 50001:2018

Giống như tất cả các tiêu chuẩn hệ thống quản lý, xem xét lại tiêu chuẩn ISO 50001: 2011 đã được tiến hành vào năm 2016, năm năm sau khi nó được công bố để xem xét nó cho phù hợp. ISO xem xét tiêu chuẩn và quyết định cập nhật tiêu chuẩn để phù hợp với các Phụ lục SL và cấu trúc cao cấp của nó. Một cuộc họp đã được tổ chức tại Stockholm vào tháng 6 năm 2016, nơi ISO thành lập một Ủy ban kỹ thuật mới, TC 301, để phát triển các hệ thống quản lý năng lượng tiêu chuẩn mới. TC 301 hiện đang làm việc về Dự thảo Ủy ban tiêu chuẩn với các phiên bản cuối cùng dự kiến ​​phát hành vào tháng Giêng năm 2019 (Tham khảo http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=69426). Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ thảo luận về những tác động dự kiến ​​của việc áp dụng Phụ lục SL về tiêu chuẩn ISO 50001.

Phụ lục SL đã được phát triển để đảm bảo rằng tất cả sửa đổi (sau năm 2012)
của các tiêu chuẩn hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO mới (MSS) sẽ chia sẻ một định dạng phổ thông, không phân biệt các chuyên ngành cụ thể mà chúng liên quan, chẳng hạn như năng lượng, chất lượng và môi trường. Phụ lục SL vạch ra một cấu trúc cao cấp, văn bản cốt lõi giống hệt nhau, và thuật ngữ phổ biến và các định nghĩa cốt lõi. Cấu trúc mới này có nghĩa là ngay cả khi yêu cầu có thay đổi lớn giữa ISO 50001: 2011 và ISO 50001: 2018, chúng thường được tìm thấy dưới một tiêu đề điều khoản hoặc tiểu khoản mới, để phù hợp với cấu trúc mới.

Có những yêu cầu chung quy định của Phụ lục SL cho phép nhà văn tiêu chuẩn hệ thống quản lý (TC 301) để tập trung thời gian và nỗ lực của họ trên chỉ phát triển các yêu cầu kỷ luật cụ thể.

Phụ lục SL cho phép thực hiện dễ dàng và tích hợp nhiều hệ thống quản lý (ví dụ như quản lý năng lượng, quản lý môi trường, quản lý sức khỏe và an toàn, quản lý chất lượng vv) như là tiêu chuẩn này có một cấu trúc giống hệt nhau và yêu cầu cốt lõi giống hệt nhau. Điều này sẽ đơn giản hóa việc thực hiện và duy trì trên-đi của hệ thống như vậy.

Áp dụng một cấu trúc mới với các hệ thống quản lý thông qua Phụ lục SL có thể dẫn đến những thách thức ban đầu, cho đến khi những người chịu trách nhiệm thực hiện và duy trì tiêu chuẩn ISO 50001 điều chỉnh các yêu cầu mới được nêu trong tiêu chuẩn ISO 50001: 2018.

Đối với tổ chức, người hiện đang có các
yêu cầu của ISO 50001: 2011 làm cơ sở trong toàn bộ quá trình hoạt động quản lý năng lượng của họ, việc chuyển đổi sang các tiêu chuẩn mới khá đơn giản. Tuy nhiên, tổ chức chỉ được phù hợp với các yêu cầu nêu trong các tiêu chuẩn hiện hành, sẽ phải đối mặt với một thách thức đáng kể để đáp ứng các yêu cầu nêu trong các tiêu chuẩn mới, đáng chú ý nhất liên quan đến văn hóa và cách tiếp cận của tổ chức để quản lý hệ thống. Ví dụ, quản lý hàng đầu sẽ được yêu cầu có một trách nhiệm nhiều hơn về cách tiếp cận trong các phiên bản mới hơn để đảm bảo sự phù hợp của EnMS.

Những thay đổi trong tiêu chuẩn ISO 50001: 2018 là tổ chức sẽ cần phải xem xét và khi cần thiết làm mới nền văn hóa hiện tại thông qua bối cảnh của họ. Các hành vi và mong đợi của các bên quan tâm liên quan đến EnMS, bao gồm cả những hoạt động ở cấp cao nhất sẽ được kiểm soát kỹ lưỡng. Ví dụ: Phải tính toán và xác định được tiết kiệm năng lượng khi áp dụng EnMS theo ISO 50047 : 2016.

Một bản tóm tắt của những thay đổi chủ yếu là kết quả của việc chuyển đổi từ tiêu chuẩn ISO 50001: 2011 sang ISO 50001: 2018 được nêu dưới đây:

Bối cảnh của tổ chức (khoản 4)

Điều này đòi hỏi tổ chức để xác định bất kỳ vấn đề bên ngoài và nội bộ có khả năng ảnh hưởng đến khả năng của EnMS của họ để cung cấp các cải tiến hiệu suất năng lượng. Tổ chức này cũng phải xác định nhu cầu có liên quan và kỳ vọng của các bên liên quan có liên quan của họ - tức là những cá nhân và tổ chức có thể ảnh hưởng, bị ảnh hưởng bởi, hoặc tự cảm thấy mình bị ảnh hưởng bởi các quyết định hoặc các hoạt động của tổ chức.

Lãnh Đạo (khoản 5)

hiện quản lý đầu phải chứng minh rằng họ tham gia vào các hoạt động EnMS trọng hơn là chỉ đơn giản là đảm bảo rằng các hoạt động xảy ra. Điều này đòi hỏi quản lý hàng đầu để tích cực tham gia trực tiếp với các hoạt động của EnMS và chịu trách nhiệm về kết quả của nó. Tài liệu tham khảo đến vai trò của "người đại diện quản lý" được loại bỏ trong một nỗ lực để củng cố các yêu cầu để xem EnMS tích hợp vào các quá trình chiến lược và hoạt động ', chứ không phải là nó được hoạt động như một hệ thống độc lập, với một cơ cấu quản lý riêng biệt và quy trình.

Tư duy dựa trên Rủi ro (khoản 6)

Các tổ chức phải chứng minh rằng họ đã xác định, xem xét và khi cần thiết, hành động để giải quyết bất kỳ rủi ro và cơ hội có thể tác động (hoặc tích cực hoặc tiêu cực) khả năng EnMS' của họ để cung cấp các cải tiến hiệu suất năng lượng.
Ngoài ra, tài liệu tham khảo để 'hành động phòng ngừa' đã được gỡ bỏ từ các tiêu chuẩn, tuy nhiên khái niệm cốt lõi của việc xác định và giải quyết các sự không phù hợp tiềm năng trước khi chúng xảy ra vẫn còn nguyên vẹn.
Các vấn để xem xét năng lượng, thiết lập đường EB và chỉ số EnPI, thiết lập mục tiêu năng lượng và chương trình quản lý năng lượng kèm theo được giữ nguyên.
Một vấn đề lưu tâm được đưa vào là hoạch định việc thu thập dữ liệu năng lượng nhằm đảm bảo độ tin cậy của đầu ra hệ thống quản lý năng lượng cúng như cải thiện hiệu suất năng lượng đạt được.


Truyền thông (khoản 7)

Truyền thông với các bên liên quan đóng một vai trò quan trọng trong một EnMS hiệu quả. Các tổ chức cần phải đảm bảo rằng các thông tin được cung cấp cả trong nội bộ và bên ngoài là phù hợp với các thông tin được tạo ra bởi EnMS.

Cải
tiến (khoản 10)

Như trong các tiêu chuẩn hiện hành, các tổ chức đã được yêu cầu để cải thiện EnMS của họ và hiệu suất năng lượng của họ. Bây giờ trong các tiêu chuẩn đề xuất họ được yêu cầu để cải thiện sự phù hợp, đầy đủ và hiệu quả của EnMS. Điều này có thể đạt được bằng cách thực hiện các cơ hội tiết kiệm năng lượng, xem xét các kết quả phân tích và đánh giá, kết quả đầu ra đánh giá quản lý, sử dụng các chính sách năng lượng, mục tiêu năng lượng, xem xét các kết quả phân tích và đánh giá, kết quả kiểm toán, hành động khắc phục và đánh giá quản lý.

Thuật ngữ (khoản 3)

Điều khoản này có chứa các điều khoản và nghĩa được sử dụng trong tiêu chuẩn, bất kể họ đến từ Phụ lục SL hoặc đã được thêm bởi TC 301.
Định nghĩa mới từ Phụ lục SL bao gồm, ví dụ:

   •
Cải tiến liên tục cải tiến - hoạt động định kỳ để nâng cao hiệu suất
   • 
Ghi thông tin - thông tin cần phải được kiểm soát và duy trì bởi một tổ chức và môi trường mà trên đó nó được chứa
    •
Rủi ro - Ảnh hưởng của sự không chắc chắn


Thông tin tài liệu (khoản 4-10)

Tài liệu tham khảo cho các yêu cầu đối với các tài liệu và hồ sơ đã được thay thế bằng thuật ngữ "thông tin dạng văn bản", mà phải được "duy trì" trong trường hợp các văn bản và "giữ lại" trong trường hợp của hồ sơ.

 Có những thay đổi không liên quan đến cấu trúc khác được đề xuất cho phiên bản mới của tiêu chuẩn cũng có, chủ đề nêu trong cuộc họp Stockholm bao gồm:

 
Định nghĩa về hiệu suất năng lượng, liên quan đến những cải thiện về năng lượng "sử dụng" từ các định nghĩa hiện việc sử dụng các công nghệ năng lượng tái tạo và các biện pháp để giảm thiểu khí nhà kính có thể được coi là cải tiến hiệu suất năng lượng thuật ngữ liên quan đến việc xem xét năng lượng và cách này là khác nhau từ các kiểm toán năng lượng liên kết với các chuẩn mực kiểm toán như ISO 50002.

ISO 50001 đã được chứng minh là một tiêu chuẩn phổ biến với mức tăng 77% trong các tổ chức đạt được trên toàn cầu công nhận tiêu chuẩn này trong năm 2015. Sửa đổi, bao gồm các Phụ lục SL trong tiêu chuẩn này sẽ đảm bảo rằng các lợi ích tương tự thu được của năm 2015 sửa đổi của tiêu chuẩn ISO 14001 và ISO 9001 cũng sẽ được thu được cho các hệ thống quản lý năng lượng.

Điều quan trọng cần lưu ý là các tiêu chuẩn hiện nay là tại Uỷ ban Dự thảo và những thay đổi đáng kể nội dung của nó vẫn có thể được thực hiện tại thời điểm này. Nếu bạn muốn có
ý kiến của mình cho tiêu chuẩn này đang được phát triển, xin vui lòng liên hệ với các tiêu chuẩn quốc gia của bạn.
Chúng tôi sẽ theo dõi tiến trình các bản sửa đổi của tiêu chuẩn ISO 50001 cho đến khi nó được phát hành và
mong nhận được góp ý nhiều hơn về điều này khi có sự phát triển đáng kể xảy ra.


Quá trình chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 50001 : 2018 theo tiến trình dưới đây: 

Xin vui lòng bình luận bên dưới để cho chúng tôi biết những gì bạn nghĩ rằng nên thay đổi trong tiêu chuẩn ISO 50001: 2011 và ISO 50001 : 2018 dưới đây:


Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

Năng lượng là một rủi ro kinh doanh - Quản lý hiệu quả và lợi ích thông qua các tiêu chuẩn ISO 50001


Biến đổi khí hậu đang là một thách thức ngự trị trong tâm trí và trái tim của cả thế giới chúng ta, để đạt được các mục tiêu phát thải Kyoto. Hiệu quả năng lượng được chấp nhận rộng rãi như là cách hiệu quả nhất để đạt được các mục tiêu này. Tại châu Âu, các chương trình mua bán phát thải, Hiệu suất Năng lượng Xây dựng và các Chỉ thị hiệu quả năng lượng là trọng tâm của chính sách của EU nhằm khuyến khích và thúc đẩy nhận thức và đầu tư hiệu quả năng lượng. Tại Việt Nam tác động của Biến đổi khí hậu đã trở thành một vấn đề cấp bách hơn bao giờ hết và đòi hỏi chúng ta đã có chương trình ứng phó với biến đổi khi hậu, trong chương trình tổng thể này thì Hiệu suất Năng lượng Xây dựng và các Chỉ thị hiệu quả năng lượng đã được Luật hóa năm 2011 bởi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trong đó Quản lý năng lượng được thể chế hóa đối với các Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm. Để quản lý năng lượng thành công Doanh nghiệp buộc phải lựạ chọn các cơ hội cải tiến hiệu suất năng lượng dựa trên một Hệ thống quản lý năng lượng EnMS

Quản lý năng lượng là
một quản lý rủi ro kinh doanh và trong môi trường kinh doanh hiện tại, rõ ràng là năng lượng đưa ra một số rủi ro đối với bất kỳ tổ chức nào. Những dao động từ sự không chắc chắn xung quanh giá năng lượng, an ninh cung cấp, sức ép ngày càng tăng của pháp luật về biến đổi khí hậu thông qua các đnh hướng tương lai của thị trường cổ phiếu của tổ chức và khả năng phát triển tổng thể.

Do đó quản lý hiệu quả năng lượng là một vấn đề rất quan trọng cho sự thành công của bất kỳ doanh nghiệp và được liên kết với cách tiếp cận của tổ chức để quản lý rủi ro. Đối với nhiều người, câu trả lời là việc thực hiện một hệ thống quản lý năng lượng (EnMS), một khuôn khổ cho việc quản lý hệ thống năng lượng
dựa trên ISO 50001.

Sự kiện này sẽ giúp các doanh nghiệp của tất cả các loại và kích cỡ để phát triển một sự hiểu biết về các kỹ năng liên quan đến năng lượng và chuyên môn cần thiết để thiết lập và thực hiện hệ thống quản lý năng lượng phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001.


Trong suất chiều dài ngắn ngủi từ khi ra đời cho đến nay bản thân tiêu chuẩn ISO 50001 mang trong mình cấu trúc MSS (Management System Standar) đến năm 2015 khi mà các phiên bản mới của tiếu chuẩn ISO 9001: 2015 và ISO 14001 : 2015 ra đời với cấu trúc mới Aneex SL (theo MSS) và tiếp cận dựa trên rủi ro thì Quản lý năng lượng là một quản lý rủi ro kinh doanh được chứng minh trong thực tiễn áp dụng. Thật vậy:

ISO 50001: 2011 là tiêu chuẩn quốc tế mới đã được viết để giúp các tổ chức khu vực công và tư nhân của tất cả các kích cỡ để tích hợp chăn năng lượng tốt vào thực tiễn quản lý mỗi ngày.
Không có yêu cầu về tiêu chuẩn này được xác nhận từ bên ngoài, vì nó được thiết kế cho các tổ chức để sử dụng nội bộ như là một công cụ tiết kiệm năng lượng và nó sử dụng bộ khung tiêu chuẩn ISO đã cố gắng và thử nghiệm cho phép nó dễ dàng được tích hợp với các hệ thống quản lý môi trường hiện tại như như ISO 14001. ISO 50001: 2011 sử dụng một cách tiếp cận có hệ thống và chi tiết để xác định và kiểm soát tiêu thụ năng lượng như một kết quả trực tiếp, nó có thể dẫn đến những lợi ích đáng kể cho các tổ chức áp dụng nó.

Các lợi ích kinh doanh là gì?

Tăng lợi nhuận 

ISO 50001 sẽ giúp các tổ chức hiểu nơi và khi năng lượng đang được sử dụng, sau đó khuyến khích một phân tích từng bước của các dữ liệu mà làm nổi bật các cơ hội tiết kiệm năng lượng. Điều này dẫn trực tiếp để tiết kiệm chi phí. Một nghiên cứu của Bộ Năng Lượng Mỹ nghiên cứu thí điểm các công ty thực hiện chương trình tiết kiệm năng lượng theo SEP (Superior Energy Performance/Global Superior Energy) từ giữa năm 2008 đến 2010 (trước thời điểm ban hành tiêu chuẩn ISO 50001) cho thấy rằng năng lượng tiết kiệm đạt được từ 6,5% đến 17% đã đạt được mà không có bất kỳ chi phí vốn đáng kể nào.

Quản lý hiệu quả Rủi ro trong kinh doanh

ISO 50001 đảm bảo rằng một tổ chức giảm thiểu chi phí năng lượng của mình. Vì chi phí năng lượng được dự kiến ​​sẽ tăng nhanh hơn so với tỷ lệ lạm phát này sẽ
chứng minh giúp cho tương lai các tổ chức chống lại tăng giá có khả năng gây tổn hại.


ISO 50001 khuyến khích một tổ chức tập trung vào tiêu thụ năng lượng trong chuỗi cung ứng của họ. Điều này góp phần hướng tới khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, giúp bảo vệ các tổ chức chống mất mát của vật liệu và dịch vụ do chi phí năng lượng không bền vững quan trọng và cũng hoạt động như một van điều tiết về cung ứng tăng giá dây chuyền.
ISO 50001 yêu cầu một tổ chức xác định và quản lý trách nhiệm pháp lý của nó và như vậy tránh bị truy tố về tổ chức và cán bộ.

Doanh số bán hàng tăng

ISO 50001 tăng uy tín thương hiệu của một tổ chức và cho phép truy cập đến những khách hàng có nhu cầu các nhà cung cấp của họ chứng tỏ một chiến lược quản lý năng lượng hiệu quả.
ISO 50001 giúp giảm chi phí điều hành, do đó cho phép các tổ chức để duy trì biên dưới áp lực giá.
Các mối quan hệ được cải thiện với các bên thứ ba
.

ISO 50001
được cam kết thực hiện đối với nhà quản lý, các nhà đầu tư và các bên quan tâm khác mà tổ chức quản lý năng lượng và kiểm soát phát thải khí nhà kính và do đó có thể dẫn đến một liên lạc nhẹ hơn đang được sử dụng.

Những gì có trong ISO 50001?

Trong phổ biến với tất cả các tiêu chuẩn ISO khác, ISO 50001: 2011 làm cho việc sử dụng của Plan-Do-Check-Act (PDCA) chu trình Deming, mà ban đầu được phát triển để giúp các nhà sản xuất với nâng cao chất lượng.

Kế hoạch: Bổ nhiệm một người sẽ chịu trách nhiệm phát triển các EnMS; thực hiện một đánh giá năng lượng và thiết lập bạn đang ở đâu; phát triển một chính sách quản lý năng lượng; phát triển các chỉ số hiệu suất năng lượng, mục tiêu chất lượng, chỉ tiêu và kế hoạch hành động cần thiết để tận dụng các cơ hội để cải thiện hiệu suất năng lượng.
Thực hiện: Đặt kế hoạch hành động quản lý năng lượng vào thực tế.
Kiểm tra: Theo dõi và đo lường các quá trình sử dụng năng lượng; xác định hiệu suất năng lượng đối với các chỉ số hiệu suất năng lượng, chính sách và mục tiêu; báo cáo kết quả.
Hành động: Hãy hành động để liên tục cải thiện hiệu suất năng lượng và các hoạt động của EnMS.
Bằng cách hướng dẫn tổ chức thông qua một tiến trình hợp lý, ISO 50001 tránh được việc phải phát minh ra một hệ thống quản lý năng lượng từ đầu khi lựa chọn và có thể tiết kiệm một số tiền đáng kể thời gian và nỗ lực.

Làm thế nào để đi về nó?

Khi bạn bắt tay vào một dự án để thực hiện ISO 50001 tổ chức đang thực hiện một số cam kết quan trọng
sau đây:
   
- Cải tiến liên tục hiệu quả năng lượng.
   
- Chỉ định một người có trình độ quản lý năng lượng.
   
- Đánh giá về năng lượng chính sử dụng trong tổ chức để phát triển một cơ sở tiêu thụ năng lượng và thiết lập mục tiêu để cải thiện.
    
- Phát triển một kế hoạch quản lý năng lượng. Nếu không có một kế hoạch nguồn lực đúng cách, cơ hội cải tiến có thể được xác định, nhưng bị mất đi trong những ưu tiên khác.
    
- Xác định các chỉ tiêu và mục tiêu hiệu suất năng lượng để hướng dẫn sự phát triển và thực hiện các kế hoạch hành động.
   - Nhân viên và những người làm việc trên danh nghĩa tổ chức, những người cần phải nhận thức sử
dụng năng lượng và mục tiêu hoạt động, cần phải giỏi về các kỹ năng và thực hành hằng ngày để cải thiện
hiệu suất năng lượng.
 
- Các kết quả cần được thường xuyên đánh giá và thông báo cho tất cả nhân viên, công nhận thành tích
 cao.

Các tổ chức có thể quyết định rằng
các cá nhân có những kỹ năng, kinh nghiệm và thời gian để đáp ứng các cam kết trong tổ chức. Tùy thuộc vào mức độ hiện tại của kinh nghiệm việc đưa các hệ thống quản lý chạy tại chỗ, một tổ chức cần ngân sách lên đến 60 người/ ngày để có được một EnMS và duy trì. Là một thay thế tổ chức có thể quyết định bổ nhiệm một nhà tư vấn để lấp đầy khoảng trống mà nó đã được xác định trong các kỹ năng & kinh nghiệm hay thời gian sẵn có. Một nhà tư vấn giàu kinh nghiệm sẽ có thể cắt ngắn phần lớn quá trình lập kế hoạch, mà nên dẫn đến thực hiện nhanh hơn và giảm lớn trong thời gian cam kết bởi người của tổ chức đó.

Một khi các nguồn lực đã được phân bổ
tiếp theo, ngoài một số văn bản mang tính chính sách,định hướng và thủ tục mà bất kỳ hệ thống quản lý năng lượng sẽ cần phải làm việc một cách hiệu quả, ISO 50001 không phải là quy tắc và có thể được thiết kế rất nhẹ và dễ dàng để duy trì. Tổ chức nhiều năng lượng nhất cũng sẽ ương đã có những yếu tố cần thiết để phù hợp với tiêu chuẩn ISO 50001 và một học viên có tay nghề cao có thể mất những gì một tổ chức đã thực hiện và thể hiện nó như thế nào đáp ứng các tiêu chuẩn, thay vì phải viết các quy trình hoàn toàn mới từ đầu. Điều này tránh sự cần thiết cho người lao động để tìm hiểu cách thức làm việc mới và cắt giảm xuống thời gian cần thiết để thực hiện.

Các bước đầu tiên thường liên quan đến một mục đích sử dụng của hệ thống năng lượng đáng kể của tổ chức và các biện pháp kiểm soát mà nó đã đặt ra. Tiếp theo là một cái nhìn tìm kiếm tại các quy trình quan trọng và kiểu cách sử dụng năng lượng. Đó là giai đoạn đầu này rằng cách tiếp cận có hệ thống chi tiết và để hiểu tiêu thụ năng lượng xác định các cơ hội có thể đã bị bỏ qua, thậm chí của các tổ chức đó đã có ISO 14001
và họ bắt đầu nhận ra những lợi ích của tiêu chuẩn.

Sau khi thực hiện
các vấn đề cơ bản đã được xác định, tổ chức chuyển vào để phát triển và thực hiện chiến lược giảm năng lượng và song song, tiếp tục tập hợp và phân tích dữ liệu để đảm bảo rằng những cải tiến đó đã đạt được.

Vào cuối của quá trình thực hiện, bạn có thể chọn để có hệ thống quản lý năng lượng của bạn độc lập chứng tỏ cho thế giới thấy rằng bạn đã đạt được một tiêu chuẩn rất cao. Nếu bạn làm thế, điều quan trọng là phải sử dụng một trong các cơ quan cấp giấy chứng nhận được công nhận
quốc tế. Điều này đảm bảo rằng thành tích của bạn sẽ được công nhận bởi các bên thứ ba mà bạn đang nhắm đến để gây ấn tượng.

(theo http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards.htmhttp://www.bsigroup.com/en-GB/iso-50001-energy-management)